Témata

období 1740 - 1848 

slezské války, dělení Slezska, karolinský katastr slezský, I. vojenské mapování, počátky dolování, poslední vrchnosti, přeměna společnosti z tradiční agrární v moderní industriální, železnice, Severní dráha Ferdinandova, důlní podnikatelé a vývoj dolů, stavební rozvoj, silniční síť, nová slezská silnice,  stabilní katastr, II. vojenské mapování 

 

období 1849 - 1918

okres Fryštát, správní vývoj, velkostatek Doubrava, velkostatek Orlová - Lazy, III. vojenské mapování, rozšiřování revíru na východ a jih, báňská dráha, Košicko - bohumínská dráha, úzkorozchodné dráhy, I. světová válka

 

období 1918 -1945

plebiscitní období 1918-1920, pozemková reforma, pojem "Těšínsko", sčítání lidu 1931, národnostní otázka, pojem Zaolzie (Záolží, Zaolzí), polský zábor 1938-1939, příslušnost k III. říši, Volksliste, válečná těžba, 

 

období po roce 1945

poválečná situace, Benešovy dekrety, vznik OKKD k 1.1.1946, organizační vývoj Ostravsko-karvinských dolů, správní vývoj okresu Karviná, Lánská akce, budovatelská těžba, důsledky poddolování, vznik nových měst, léta 1950 - 1975 asanace Karviné, Lazů, Dolní a Prostřední Suché, přestavby dolů, útlum těžby, posthornická krajina

 

Pro všechna období

Pozemkoví vlastníci, změny vlastnictví, šlechta. Centra a periferie.

Mapy a mapová díla 18.-20.století.

Stavební vývoj oblasti, hornické kolonie.

Vývoj silnic a železnic, napojení na okolí. 

Poddolování, Důlní škody na povrchu. Důvody poškozování krajiny a budov, vyvlastňování, výkup a vysidlování, asanace, rekultivace. Sociální důsledky na obyvatelstvo. Mapová a fotografická dokumentace – časové srovnání.  Rekultivace krajiny.  

Každodennost, způsob života a její změna.  

Bibliografie regionálních historiků a vlastivědných pracovníků. 

Malíři a zobrazení krajiny na Karvinsku.  

Odraz  a obraz oblasti v literatuře a filmu: krásná literatura, paměti (i nepublikované), dokumenty i hrané filmy.  

Souvislost s Hornosleskou uhelnou pánví, vývojem ostravsko-karvinského revíru, ostravskou průmyslovou oblastí.