Kolonie

Bílek, Jaroslav: Staré hornické kolonie v ostravsko-karvinském revíru: topografie, stav a perspektivy. Acta facultatis paedagogicae ostraviensis 1. Seria C–1. Ostrava 1966, str. 127–158.